Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

UAB Sveikatos centras „Energetikas“ vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje www.amberpalanga.lt taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB Sveikatos centras „Energetikas“ interneto svetainėje, užsisakote ir perkate paslaugas UAB Sveikatos centras „Energetikas“ interneto svetainėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši Politika taip pat skirta informuoti kaip UAB Sveikatos centras „Energetikas“ tvarko jūsų asmens duomenis, t.y., kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises duomenų subjektai turi bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kompetentingų institucijų nurodymais.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, siekdami kokybiškai teikti paslaugas, užtikrinti klientų saugumą ir privatumą apsilankymo metu, UAB Sveikatos centras „Energetikas“  tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant reabilitacijos, sveikatinimo, gydymo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę;
 • administruojant užsakymus, registracijas, užklausas;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant informacijos teikimą apie paslaugas, specialius pasiūlymus, naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę (renkami klientų įvertinimai ir nuomonė apie suteiktų paslaugų kokybę);
 • užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas).

UAB Sveikatos centras „Energetikas“ gali rinkti asmens duomenis tik vadovaudamasis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. UAB Sveikatos centras „Energetikas“ gali tvarkyti asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

UAB Sveikatos centras „Energetikas“ renka asmens duomenis:

 • kuriuos pateikia klientastiesiogiai UAB Sveikatos centras „Energetikas“,  pvz. kai perkate, užsakote paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan., bendraujate arba turite teisinių santykių su UAB Sveikatos centras „Energetikas“ ;
 • kurie generuojami, kai asmuo naudojasi elektroninėmis ryšio priemonėmis, pvz., kai mums skambinate telefonu, siunčiate žinutę SMS, elektroniniu paštu, naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėje ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., kitų elektroninių paslaugų rezervavimo sistemų, esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, viešai prieinamų registrų ir kt.

UAB Sveikatos centras „Energetikas“ tvarko duomenis, priklausančius, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms, tačiau neapsiribojant šiomis pagrindinėmis tvarkomų duomenų kategorijomis, sąrašas nėra baigtinis.

Bendrovėje tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • asmens identifikavimo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys ir pan.
 • asmens kontaktiniais duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas, adresas ir pan.
 • duomenys, kurie reikalingi paslaugoms parduoti ir /ar paslaugoms teikti: užsakymo duomenys, duomenys apie kliento sveikatą, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenys, susiję su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu;
 • duomenys, susiję su asmens mokumo ir (ar) kreditingumo vertinimu;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja UAB Sveikatos centras “Energetikas” vaizdo stebėjimo įranga;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis klientų sutikimais, nesutikimais;

Duomenų saugojimo laikotarpis

UAB Sveikatos centras “Energetikas” saugo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB Sveikatos centras “Energetikas” teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant paslaugas, UAB Sveikatos centras “Energetikas” tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

UAB Sveikatos centras “Energetikas” imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Surinktus duomenis UAB Sveikatos centras “Energetikas” atsakingai saugo nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti UAB Sveikatos centras “Energetikas” nedirbantys asmenys. Be to, UAB Sveikatos centras “Energetikas” interneto svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Asmens duomenų perdavimas

UAB Sveikatos centras „Energetikas” gali pateikti jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

 • draudimo kompanijoms, jei klientas yra apsidraudęs ir naudojasi  draudimo kompanijos apmokamomis paslaugomis;
 • gydymo įstaigoms, teritorinėms ligonių kasoms ir kt. institucijoms, teikiant reabilitacinio gydymo paslaugas;
 • jei tai yra reikalinga tinkamam ir kokybiškam paslaugų atlikimui bendrovės viduje (pvz.: paslaugas teikiantys specialistai, gydytojai gali tarpusavyje dalintis reikalinga informacija apie klientą, jei tai būtina tinkamam, individualizuotam, aukščiausios kokybės paslaugų atlikimui);
 • duomenų tvarkytojams, kurie atlieka UAB Sveikatos centras „Energetikas” tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų specialistai, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą);
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Asmens duomenų subjekto teisės

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su jūsų tvarkomais asmens duomenimis. Kreiptis į UAB Sveikatos centras „Energetikas” su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Jūs turite teisę kreiptis į UAB Sveikatos centras „Energetikas” su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. Jūs turite teisę kreiptis į UAB Sveikatos centras „Energetikas” su prašymu sunaikinti ar sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • reikalauti perkelti asmens duomenis kitam asmens duomenų valdytojui;
 • pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • bet kada atšaukti UAB Sveikatos centras „Energetikas” duotus Jūsų sutikimus.

Dėl nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į UAB Sveikatos centras „Energetikas” jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent jums:

 • paštu info@energetikas.lt(prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu);
 • paštu, adresu Kuršių takas 1, LT-00317, Palanga (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefonas, el. paštas ir pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją);
 • atvykus tiesiogiai adresu Kuršių takas 1, LT-00317, Palanga.

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami spręsime. Pateiksime jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susisiekti su mumis nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos atsakingo asmens kontaktai: energetikas@energetikas.lt

Privatumo ir slapukų politikos pasikeitimai

UAB Sveikatos centras „Energetikas” atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuos paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.energetikas.lt

Prenumeratos

UAB Sveikatos centras „Energetikas” svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti prenumeratą, kuri leis pirmiesiems sužinoti apie specialius UAB Sveikatos centras „Energetikas” pasiūlymus ir naujienas.

Užsisakius prenumeratą, Jūsų el. pašto adresą UAB Sveikatos centras „Energetikas” naudos remdamasis Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti.

Išsiuntus prenumeratą, UAB Sveikatos centras „Energetikas” gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą prenumeratos siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti UAB Sveikatos centras „Energetikas” pasiūlymus. Atsisakyti UAB Sveikatos centras „Energetikas” pasiūlymų prenumeratos galite laiško apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje Politikoje nurodytais būdais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

UAB Sveikatos centras „Energetikas” svetainėje naudojami slapukai.

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kuris automatiškai sukuriamas naršant svetainėje ir yra saugomas Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti UAB Sveikatos centras „Energetikas” svetainę.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, interneto svetainė neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine UAB Sveikatos centras „Energetikas” svetaine.

UAB Sveikatos centras „Energetikas”  slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

 • Būtinieji slapukai: padeda naudoti mūsų svetainę veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų anksčiau peržiūrėtas paslaugas. Šiuos slapukus galime naudoti ir paslaugų užsakymui, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje Jums nereikėtų iš naujo įvesti savo duomenų. Šie slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
 • Statistiniai slapukai. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis įvertinimui.

Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
wc_cart_hash_# Būtinas prekių krepšelio veikimui Nuolatinis
wc_fragments_# Būtinas prekių krepšelio veikimui Vartotojo sesijos prisijungimo metu
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. 2 metus
_ga_# Skirtas rinkti duomenis apie tai kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, fiksuoti pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas 2 metus